Oliver - Bloomcounty

---
Master Index Current Directory Index Go to SkepticTank Go to Human Rights activist Keith Henson Go to Scientology cult

Skeptic Tank!

Oliver - Bloomcounty ************************************************************************************************************************ **************************************************************************************************************************** ** ** ** ** ** PPPPPP IIII EEEEEE CCCCC EEEEEE XXX OOOOOO CCCCC AAAAAA KK KK EEEEEE ** ** PPPPPPP II EE CC CC EE XX OO OO CC CC AA AA KK KK EE ** ** PP PP II EE CC EE OO OO CC AA AA KK KK EE ** ** PP PP II EEEE CC EEEE OO OO CC AAAAAAAA KKKK EEEE ** ** PPPPPP II EEEE CC EEEE OO OO CC AA AA KKKK EEEE ** ** PP II EE CC EE OO OO CC AA AA KK KK EE ** ** PP II EE CC CC EE OO OO CC CC AA AA KK KK EE ** ** PP IIII EEEEEE CCCCC EEEEEE OOOOOO CCCCC AA AA KK KK EEEEEE ** ** ** ** ** ******************************************************************************************** ********************* **************************************************************************************** ***************** * * * * * * **** **** **** * ** ** * * * * * * * * ** ** * _____________________________ *** * * * * *** * @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ * @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ | @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@************** | @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ * | @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ * | @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ * | @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ * | @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ * | @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ * | @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ * | @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ * | @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ * | @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ * XXX | @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ * XXX | @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ * XXX | @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ * XXX | @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ *XXX | @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ XXX | @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@*******=================================XXX | @@@@@@@@@@@@@@@@@@@* XXX** | @@@@@@@@@@@@@@@@@* * XXX * | @@@@@@@@@@@@@@@@* * XXX * | @@@@@@@@@@@@@@@@* * XXX** | @@@@@@@@@@@@@@@@* * | @@@@@@@@@@@@@@@@@* * | @@@@@@@@@@@@@@@**** * | @@@@@@@@@@@@@@* * | @@@@@@@ * ************* * | * ** **** * | * * ******* | ********* | * * | * * | *XXXXXXXXXXX* | *XXXXXXXXXXXX* | *XXXXXXXXXXXXX* | * * | * * * | *XXX*XXXXXXXXXXXXX* ********* *XXXX*XXXXXXXXXXXXXX* *** *XXXX*XXXXXXXX * ************* ** * * * *********** ** * * * XXXXX* ********** * * * * XXXXXXXXXX* ******** * * *XXXXXXX*XXXXXXXXX * * * * *XXXXXXX*XXXXXX * ******************************************* * *XXXXXXXX*XXX **** ==================================================================== * * *** ***** | * * **** ********* ==================================================================== *XXXXXXXXXXX*** ****** | *XXXXXXXXXXXX* *** | *XXXXXXXXXXXXX* * | * * * | *==============***************************** | * ** | * **** | * * | * * | * * | ************************************ * | ======================================================* * | ====================================================) )* * | | ) )* * | | ) )* * | | ) )* * | | ) )* * | | ) )* * | | ) )* * | | ) )* * | | ) )* * | | ) )***** * | ===================================================) ) * **** | ===================================================== * * | (--------------------------------------------------------)**** * | (--------------------------------------------------------)* ******* | / / \ \* ** | / / \ \ ** | / / \ \****** * | / / \ \ ****** * | / / \ \ ******* |

---

E-Mail Fredric L. Rice / The Skeptic Tank