No description can be offered. You have to look to see.

---
Master Index Current Directory Index Go to SkepticTank Go to Human Rights activist Keith Henson Go to Scientology cult

Skeptic Tank!

GEORGE .,-.. .:IHI::I:I::.. .,-:IH::.. .AIIHIII:.:.:. .:. ...:HMIHHIHMIHIIHI. ..AHHIHII:I::.. .. .. :. AMMI:I:.::IHMMMMHMHI::.':. .:MMMMMHMHTHIHII::.:II:. . ..:. LXMMH:.:LHMMMMMMMHHI'HL'I..:. HHIIHIHMHHIII:::.:.:I:. . .::,, AMMMMV:,,AMMMMMMMMMMMMA:I:I.:., HIHIHIHHMHII:I:::.:IH:.. . . ..:. AMMMMVIIAMMMMMHMHMHMHHL.'.,.I.'. IHIHIHHMHHIII::II::IHI:.. . . .. .:. AMMMMMVHMMMMMMMMMMHLHHHL.',,,:.:. HHIHHIHHIHII.I::.:.::I:. . . .:: .::.AMMMMMMV'.'.'.:VMMHMMMHHI:'',:,:. HIHIHHIHI::..:II::. .::.. . .:. .::VTTIM':,., ,::HMMHMHII:.,.',: HHIHHHHIHI:..:HI:.. . .. . . .. .//::IV:,,.:: . ,:'VMMHMH::I:II,IH HHHHHMHHIHI::IHI:. . . . . ... ..//.:VP., .::,. ,IB:MMMHIIHI:LHHHH HMHMMHMHHHIIIHMH:. . . . . .. .//::VP. ,' ... . ::M:I:HMH:.,.:HIMH ,''''''AIHMMHI:. . . . .. .:.::IV,.' .:. '-. ,;I.,IIHI:.':HMMM AI::IMHI:.. . . .. .::I:VP. ..A. .,, . .:,.,IHI:.'IHMMM :HI::IHHI:. . . . ... .::IIHH. ..I I. H . , ..IHI:IIHHMMMM .AI:.::IHI:.. . .. ...:IIIHM. .:'I I..H:, .-BA.:I:HIHIHMMMM AHI:.:IIHI:. . .. ...:IHIHH: I:,: I.IA,.' . MA.,V.''.IHMMV AII:..:IHI:.. . . ....:IIHHHHI. ,I:.:X:. ., : 'M:..I:IHMMHI AHI::...:II:. . . .. ..:.:IHHIHH:. ,,,': ,: ,:'::HMMHIHHIH HII::. .:I::. . . . ....::I.:IHIHIHIAL::::-.,.,. :AMMMHHHIHI:I: AHII;. ..:I:. . . . . ...:..:I:IIIIHHMMMMMMHHHHMMMMMMA:.:.:.VV, . MHI::. .::. . . . .. .. .........IIIIIHMMMHHHIP'''':II::.:', IAAMHI:.. .::.. . . . . .. . . . ..:II:I:II:I::IA MMHHHI:. . .:. . . . . . .. . . ..:.:::I:I:I..:V MMHHIHI:. .:. . . . . . .. .. . . . ..:.:..:. .:I MVHIHII:.. .:..L:. . . . . ... .. . . . .. .. .. .V, MIHIHI::.. . X:, . . .. . . . . . . .. . .:V MIHII:.. . . . .. . . . .. . . . . ..:,, .V, MIH:I:.. .. . . . . . . ... . . ..::'. . .:V MIH:.I:.. .. . . . . .. . . . . ..:'. .I, M:H..:.. . .. . . . . . . . . . .::'. .:V M:H:.. . . . . . . . . .. . . . . ..::,. .:I, MI:::.. . . . . . . . ...:.. . . ...::,. .:V M:I..:.. . . . . . ....::. . . ..::A:. ..:I MIHH:.:.. . . . . .....:I:.. . .:IV H:. . .:I MHMHH:.:.. . . . ... ,:I:I:.::V' .H:. . .:H MMMHMA .:. . . . . . .,:I:I:V I:. . .. .H MMMMMM . . . . . . . . . .:::, H:. . ..:H MMMMMMI. ... . .. . . . . . .:::V H:.. . .:V MMMMMMA:.:.. .. ... . . . ..::,: H:. . ..:I MMMMMMMMA . . .. . . . . ..::.I. H:.. . ..:V MMMMMMMMHH . . .. . . . ..::,.:A H::.. . .:I MMMMMMMMMV . . . . ... ..::.,.:.: .HI:. .:V: MMMMMMMMMI . . . ,N'. .:.. . A. AV,. . ..:V MMMMMMMMM . . . . .,,:. . .. :M:H,. . . .:H MMMMMMMMV.. . . . . . . .A::. . . ..:V MMMMMMMMI.. . . . . . .AI::.. .. ..:I MMMMMMMIMA:. . . . :A:I::... . .:V MMMMMMIMMMA::. . . . .AI:.:.. . ..:V MMMMMIMMMMMA'::. . .AI:I::. . ..:V MMMMMMMMMMMMA ,.. .AII:I:.. ..:V, MMMMMMMMMMMMMMA .. . .:AHI::.. . .:V'. MMMMMMMMMMMMMMMI . . .:VIHI::. . ..:V' .:. MMMMMMMMMMMMMMMI ..:.:VII:.:.. ..::V'.. ..::. MMMMMMMMMMMMMMM' . .:.VMI::.:..:..::V' . .. . ..:. MMMMMMMMMMMMMMV ..:VI:.:. ...:.:V'.. .. ... . ..:. MMMMMMMMMMMMMMA,,,''':I:,:. ..:::V'. . ..:.:... . ..::. MMMMMMMMMMMMMMMA, ':, . . .. ..IV.. .. .:.::.... ..:.:.. MMMMMMMMMMMMMMMV) . . . .:,.:IH:. .. ...:.::.:.. .:.:.:: MMMMMMMMMMMMMMV, . . . .. .AMHI::..:.. ...::I::.. ...:.::. MMMMMMMMMMMMV' .., . ..:AAVHHII::.:... .:.:I:::.. . ..:.:. MMMMMMMMMMMI .-' ,., ..:AMAVHII:I:::.:.. ..:::.:.. . . .::. MMMMMMMMMMMA..' .-',. .:AMMMMAVHIHIHI:I:..:.::.:.. . . . .:. MMMM:HHI::I'V,,-:;,::-,.AMMMMMMMIHHIHIHIII:I::I::.:.. . . .:. MMMMI:HI:. , '-;;'I:I::MMMMMMMMV'VHMHHHHII:I::::::. . . ... MMMMMIHI:. . VMMMMMMMMMMV 'VHMHHHHI:IIHI:I::. . ..: MMMMMIHI::. . VMMMMMMMMM VMHHHIH:IIHII::. . ..: MMMMMIHII::.. . VMMMMMMMI 'VMHHHIIHHIIHI:.. . .: MMMMMIHII::.:.. . IMMMMMMV .'XIHIHHIIIHI:.. .: MMMMMIHHI:::.. . VMMMMMI .:PHIHHAIIHIIIHI:.. . .: MMMMMIHHI::.:.. . . IMMMMV .AHIIIIHI:.'VIHIHII:.. . .., MMMMMIHIHI::.:.. . IMMMMI .AMHII:IIHI::..:IHII:::.. . ..: MMMMMIHHIHI::. .. . .HMMMV .AMMHHHIIIIIIHII:.:IHI::::... .. .:, MMMMMIMHIII::.. . . ..MMMMI,:AMMMMHHHHIHIIIHIHI:IIHHI::::.:.:.:' MMPPHIHHIHII::.. . ..MMMVAMMMMMHMHHHIHHIHHIHHIIIIHHIHII:IIHHV' HHIHII:::... .MVAHHMMMMMMMMMMMHMHHHHHHHIIHIIHHIIHHHV' I HHIIHI::.:.. . .HHIIHHMHMMMMMMMMMHMHHHHHHHHHMHHHHHV' I HIHHIHII::. . HI:.:IIHIHMHMMMMMMMMHMHHHHV'' I HHIHIHI::... H:.:IIHIIHMV'' I IHIHIHI:::. . HA::::IV'

---

E-Mail Fredric L. Rice / The Skeptic Tank