No description can be offered. You have to look to see.

---
Master Index Current Directory Index Go to SkepticTank Go to Human Rights activist Keith Henson Go to Scientology cult

Skeptic Tank!

.IIMM MMI..., .}}HHI..IIHHMMHIH H}.. }}HMHHHHHMMMMMMMMHMHI}}, IHHHMHMHMHHHMMMMMMMMHH}}.,} Y'ALL HAVE A GOOD NEW YEAR NOW, HEAR? MMMMMMMMMHMMMMMMHMMMMMMMMMI} MMMMMMMMMMHHMMHMMMMMMMMMMM,} MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM, HAPPY HOLIDAYS FROM ... MHMMMMMMMMMMMHMMMMHHMMMMMM}.. MMMMMMHHMMMMMMHHMMMMMMMMMMMMM THE SUGI SIG/M RBBS 301-963-5249 MMMMMMMMMHMMHHHI@ @}}I HMMMMMI MMMHMMMMMMMMMMHHI, @ HIHMMMMMM, MMMMMMMMMMMMMMIII, @@}IHMMMM MMMMMMMMMHMMMMMMH} ... XXXM} MMMMMMMMMMMMMNMHMH IMM MH, MMMMMMMMMMMMMMMMMI, ...IMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMX }MIMMI., MMMMMMMHHMMMMMMMY IMML.. IMMIHH}. MMMMMMMHHHHHMMMMIMMH}}}... @IHI}... MMMMMMMMMMMMMM@H}MHIII}...} @},}, MHMMMHHMMHHMHI ..MMMII}@}}I}I. }I}} MMMMMMMMMHM....}@@@@@}}.}}I,.} MII} MMMMMMMMM}},}}@@@ @@}}}IM}IM}} IM, MMMMMMMMMMII}@@ @ @@}}I}} }MMMM, MMMMMMMMMMII}. @}I}.,MMMMM@} MMMMMMMMMHHHII}. .}}I}ILMMM@}}} MMMMMMMMMMMMII}}.. .}II} @}}II}@@..}@@@@}}.., MMMMMMMMMMMMIEIHMI}}}.}I}}.. .. ,.}@@ ,.}@@@}}, @}, MMMMMMMMMMMHII}}@II}}....@ .}@ }}., IHIMMMMMMMMMMMMMHI}}....}}}}} }@ }} @, @@}HMMMMMMMMMMMMMHHI}..}}}}II}}@ .}}}}}}III},. @, @IHMMHHHHHHIHIIIIMHMH} .@@ }}, .}}.. @, @MMMMHHMHIIMMHHHHHII} .}}} }}}}}}}}...... ....}, MMHHHHHMHIMIIHHIIII @,..@@@@ @@@H}IIMII... ...@. ,MMHHHMHHHHHHIIIIII@}@ ..... .}}}}}II, @HHH}.. .. , ,MMMMMHHHHII}}@@@ @@ .. .....}HI}, II}.. ...}} ,MHMMMMMMH}.@@ ... .. ...}}H}, @I}}, ,} ,IMHMMMHI}@@ ..}. I .. .. ...}}II, @II.... }}.. IMHIMMI}@@ . } ,,..}}H} I}} . ... MMHIMMI}.@@ ..} ...} ... ....II,@I}.... . @MMHIMM}@@}. . .. . .. ,} ,.IIHI}}}. IMIHMMI}}}@@ . , ,,, ..}}IMIII... IMIHMMM....... . ,.}}HH}.. MMIHMMMH}. . ...}}}IIHHI. IHIMMM}}... @@@}}}}}}} }MMHMM}... . ... III..... . @@@}}} ,MIHMMI}... }}},. . I. }}}}}.. ...}}.... .. @@ MMMMMM}... .. .}.....}.III}}}.........}}}}........ .. HMIMMI}... ..}}}}}}}}}III}H}IIHII}}}}}...}}}}......... IMHIMM}..... ....}}}}}III}IIIMMMMHHH@III}....}.......... @MHHMM}... ....}}}}}IIIIMMI}@}}}IMHMHIII}}}}}........... IMIMM}}}... ...}}}}}III@ }....}}}}IHHMHIIII,}}.}...... ,MMIMM}... ....}}I}.@ @ @@@@}}IIIMMH,@}}}}}}}}} IMMMMI}}}.... , ..}}}}}}.. .. ... ..}}IHMM}, @@}}} MMMMNN,.....} . ..}}}}}}.. }}}}MMMM} IMIMMHH}...}... .. ...}}}}}... .. ... ..}}}MMMMM, MMHMMHI}... ..}. ....}}}}}}}..}. ... ...}}}}IMMMMI ,MMHHMMI}..}}... ....}}}}II}}.}}.... ..} ...}}IHMMMM} IMMHH}}.}}}... . ......}}III}..}}.}}}}} .IIHMMH ,MMMHI}}}..}}. .....}IIIHIHII}}IHHHHHHHHHH}..}HHHHI}@ MIMHHHII}}.... .. ..}}}}}}.}HHHHIMMMMHMHHMMMMMMMMMHMI}@ ,MMHHHHII}}. ... ..}.}}HHHHHHHMMHMMM@MMMMMMMMMI}@ IMHHHIII}}}... .....IHHIIHHIIIHHHHMH}}IMMMMII}@ ,MMMMMIII}..}.. .. ...}HI}...}}}IIHHHMH@IMI__@ IMHHHII}}}}... ..IHI.. ..}HHHIHMHH ,MHHII}}}.... ...III}... .IHNHHMMH IMHHHIII}}... .. ..IHH.. ..}}}IMHMHH ,MHHHIIIII}... . ....II}....}}}IHMMHI MMHIIII}}}}}. ...}}}..}}}.HHHHH@ @MMHI}}}}....... ..}}}}}.IHHHIHH MMIII}}}}....... ....}}}}}}HIIHHM@ @MMHHHHII}}... ...}}}}}MHHMH MHMMMHHIIM}}. ,}}}}HIMMH@ HMMMMHMHHIM}}.. ....}}}HHHMI IMMHHMMMIIII}. .. ..}}}}IMMM IMMHHMMMMMMMI}}. .. ..}}MMMMH IMHHHMMMHIII}}.... ......}}HMHI HMMMMHMHIII}}@@@ @ @@@@@}}MHMM@ IMMHHHIII}}@@@ @}}MMMM ,MMMHHII}}@@@@ @@@@}}MMMMM IMMHHHMM}@@ @@ @@@}IHMMMMI ,HMMMMMII}}, @@..}}MMMMM@ ,HMMHII}}@@ @@@@@}HHHIHMMMM ,HMHHI}}, @@}}IIIMMHHMMM ,IHMMM}}@@ ..@@IMIIMMMMMH ,HMMMI}@@ ,,, .IIIHIMHMHH ,HMMI}@ , ,.. }}H MMHMI }HMMI}@ .. ... ....}}}. MMMMH@ IHMHHHI} . ... ....}}}}}MMMIY ,IHMMMMMII}}. ..... ....}}}}MY@ ,MMMMHHMII}}, ....}}}MH@ HMHHHHHHII}}}. ....... ...}}}..IM@ MMMMMMMIII}}, ....}}.. ..}}}M@ }MMHHMMIII}}@ ....}} }}}.}IM@ MMHHHHHIII}}@ ....}}}}.}}IHM@ ,MIMHHHHHMII. , }}}. .}III IMIHMMHMMMMII @@}}}}}}II}, HMIMMMMHMHHM}}, @@ }}}IIM}},}, MMHHHHMMMII}}@ @@}}}}}}II}}, MMMMMMMMMHHI}@ .. ..} }}}}}... IMMMHHHHMMM}}.. ...}}}}}..}II}}, MMHHHHHHMMM}}}}. .... ....}}}}.}}I}}.. IMMIHHHMHHMMMII}}. ....}}}}}}...}}}}}, @MMMMMMHHMMHMHII}}, ... ........}}}}}}, MMMMHMHHMHMMMIIII}}, ....}}}. ....}}}}..}.. @HMMMHMMHHMMMMHIII}}}., ,,} ...}}..},. IMHMMMMMMHHHMIIII}}}}... ,..}. .. ...}}}}, MIMMMMMHHMMHHHHMMMHMI}}... ......}} MMMIHHMMMHHHHHHMMIIIII}}},.. ...} ...} MMMMIMMMMMMMHMMMHMMMMHMIIII}}}...}} .....}}, MMMMMIHMMMMMHMMMHHHMMMMM}}.I}.. ... ....}, MMMIMMIMMMMMMHMHMMMHHHMMMMHH}}, ... .... ..}}, MMMMMHMIMHHMMHHHHMHMMMHMHHHMIII}}}.., .... ...}}, MMMMMIMHMIMMMMMMMHMHHMMHMMHHHHMII}}}}.}@ }}}}. }MMMMMIIHMHIMHHMMMMMMMMHHHHHHMHIIII}}}},@@ ....}}}}, IMMMMMMIIIMMIIMMMMMMMHHHHHHMHIMMMMMII}}. .... ...}}}. IMMMHMHIMIIIIIIIMMMMMHMMMMHHHHIIIII}}}., ....}}} IMMHHMMMI}}IIIMMIMHMMMHHHHMMMII}}}}}}..... . ...}} }MMMMMMIII}}IMMMMMIMMMMMMMHHHHII}}}}}.. .. , ... ..}} IMMHHHMII}@ @@ @}MMMIMMMMMMMMMMII}}}..}}@@ , ..}}} HMMMMMII}}@ }}},MMHHIHMMMMHHMHII}}@@ .. .. ....}}} MMMHHMH... ....}}MHHMHMMIMMMMHIII}}}@@.. ... ....}}. HMMHMII}@@ @@@@}}IMMMMMMMMMIHHMMHMDD, .... . . .. ...}}}. MMHHMI}}@ .. ... IMMHMMMMM @IHMMHII}}...... .... ..}}} MMMHHH}} @@}}}HHMHMHMM@ @HHMHI}}}}}}.... . ..} MMMIHI}} } },}.MHMMMMM @HHHH}}}}..,,...... .} MMMMHIIH}. ..HHMMMM@ @MMMMMMI}},,,,.. ... ,MMMHHH}}. .. ...}HHMM@ @MMMMMMI}}}.... ... .. IMMMMHHM}}. ....}}}MMMI IMMMMMHH}}}...... .. ,MMMMMHMM}}... .. ..}MMM ....}}II.IIMMMMMHMM}}}}....... MMMMMMMMMMHH}}.. ..HHMMM ,}IIIHIIII}IIIHHMMMMMMMMHHH}}}.. . MMMMMMMHMHHIII}}. .}MMMYII}IIIIH}@@@@}@@}@@}}}}HMMMMHHHM}}........ MMMMMMMMMIII}}@@IMMMIIIIIMMMI}@@ @@}}}.IMMMMMMMMMM}}..... MMMHMMHIIMIIMHHIII}}}}@@@@@@ @@}}}IMMMMMHMMMMI}}}... IHII@@HHHMIII}@}}... .. ..,, ,MMMMMHMMMMMHI}}.. MHMMIII}@@@@@}... . ..... }}}} .IIMMHHHMHMHMHIMMM}.. II}@@}}}.. . ....}}}}}}} .}}}}}}IIMMIIIMMMHIIIMMMMMMMMII .. . . ......}}}}}}}}@@IIMMMMMMMMMMMMMMMMMMHMMMMMMM ..... ........}}}}}}}}}}III}}IIMMMMHHMMHHMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM ..... ..} ..} ......}}}}}IIMMMMMMMIIIIIHMMMMMMMMMMMMMMMMMHII}}@ }}. ........}}}}}}}}}}IIIHMHHHMMMMMMMMMMMMHHHMMMMMMMMMMMMMMII}}@@@ }}}}}}}IIIMMMMMMMHHHMMMMMMMMMMMMMMMMMMMHHHHHIIII}}@@@@@@@ IHIHIIMMMMMMMMMMHHIII}}}}}}}}}}}}}@@@@@@@@@ MMHHHHHHHMMMHHMMM @@@@@@@ $$$$$$ $$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$ $$$$$$ $$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$ $$$$$$ $$$ $$$ $$$ $$$ $$$ $$$$$$ $$$ $$$ $$$ $$$ $$$ $$$$$$ $$$ $$$ $$$ $$$ $$$ $$$$$$ $$$ $$$ $$$ $$$ $$$ $$$$$$ $$$$$$$$$$ $$$ $$$ $$$$$$$$$$ $$$$$$ $$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$ $$$$$$ $$$$ $$$$$$$$$$ $$$$ $$$$$$ $$$$ $$$ $$$ $$$$ $$$$$$ $$$$ $$$ $$$ $$$$ $$$$$$ $$$$ $$$ $$$ $$$$ $$$$$$ $$$$ $$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$ $$$$$$ $$$$ $$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$ J A N U A R Y F E B R U A R Y M A R C H S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S 1 2 3 4 5 1 2 1 2 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 3 4 5 6 7 8 9 13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16 10 11 12 13 14 15 16 20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23 17 18 19 20 21 22 23 27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 24 25 26 27 28 29 30 31 A P R I L M A Y J U N E S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 7 8 9 10 11 12 13 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 14 15 16 17 18 19 20 12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15 21 22 23 24 25 26 27 19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22 28 29 30 26 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 29 30 J U L Y A U G U S T S E P T E M B E R S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S 1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21 21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28 28 29 30 31 25 26 27 28 29 30 31 29 30 O C T O B E R N O V E M B E R D E C E M B E R S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S 1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 4 5 6 7 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 8 9 10 11 12 13 14 13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16 15 16 17 18 19 20 21 20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23 22 23 24 25 26 27 28 27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29 30 29 30 31

---

E-Mail Fredric L. Rice / The Skeptic Tank